Diensten

U bevindt zich hier: Home » Diensten

Op deze pagina treft u een korte omschrijving aan van de diensten die we aanbieden (klik op een dienst voor meer informatie). In een persoonlijk gesprek met de accountmanager kunt u afstemmen welke dienst(en) het beste bij uw wensen en uw onderneming past.

 

Bedrijfsopvolging


Hoe regel ik mijn opvolging – het is misschien wel het lastigste vraagstuk waar u als ondernemer voor komt te staan. Het wordt nog moeilijker als u het ondernemen zelf nog altijd leuk, maar het managen van het bedrijf steeds minder aantrekkelijk vindt worden.

Er komen allerlei vragen bij u naar boven. Dilemma’s zoals:

 • Wat ga ik met mijn bedrijf doen?
 • Draag ik het over aan mijn kinderen, of aan andere familieleden?
 • Zijn ze wel capabel?
 • Willen ze het eigenlijk wel?
 • Welke consequenties heeft dit voor de familieband?
 • Is er in het bedrijf misschien een geschikte opvolger te vinden?
 • Moet ik het bedrijf verkopen?
 • Wat ga ik daarna zelf doen?
 • Kan het bedrijf eigenlijk wel zonder mij?

Ieder bedrijf is anders. En iedere ondernemer natuurlijk ook. Daarom ontwikkelen onze ervaren specialisten een helder opvolgingsscenario dat precies bij u en uw bedrijf past.

Bedrijfsovername


Overname of verzelfstandiging van een bedrijf kan gerealiseerd worden via een management buy-in of buy-out. Van management buy-out is sprake wanneer een manager in de gelegenheid wordt gesteld om een bedrijf of bedrijfsonderdeel over te nemen of te verzelfstandigen. Wij hebben ervaring in het begeleiden van dergelijke trajecten.

Van het gezamenlijk opstellen van een businessplan en het voeren van onderhandelingen, tot hechte begeleiding bij het invullen van de financiering, we kunnen u ondersteunen bij zowel een buy-out en een buy-in. Zo helpen we voor een buy-in actief zoeken naar personen die belangstelling hebben om een bedrijf over te nemen, en daarin een management rol wensen te vervullen.

Bedrijfsverkoop


Opvolging is voor veel ondernemers een heet hangijzer en zal dat de komende jaren ook blijven. Opvolging vanuit de familie is niet in alle gevallen de meest ideale optie om een bedrijf over te dragen. Overname door een collega bedrijf of door een ervaren ondernemer kan aantrekkelijker zijn.
Vooruitlopend daarop moet een bedrijf ‘verkoopgereed’ worden gemaakt en de mogelijkheden in kaart worden gebracht. Vooruitzichten van het bedrijf moeten helder gemaakt worden zodat een potentiële koper zich gemakkelijker een beeld kan vormen.
De accountant speelt een belangrijke rol bij het inzichtelijk maken van de cijfers, het in beeld brengen van de fiscale consequenties en het tijdig nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het schetsen van toekomstperspectieven van product én markt. Ook het vinden van kandidaten voor overname en het invullen van de financiering maakt deel uit van onze expertise.

Crisismanagement


Bedrijven kunnen in een positie terechtkomen waar het nodig is om verregaande maatregelen te nemen om hun toekomst veilig te stellen. Vaak moet dan in een kort tijdsbestek een plan gemaakt worden, waarin wordt aangegeven voor welke activiteiten de vooruitzichten positief zijn.
Ter onderbouwing van dit plan is het nodig om een marktonderzoek uit te voeren en een beeld te krijgen van de concurrentiepositie. Er moet dan snel inzicht komen in de reorganisatiekosten en de financieringsbehoefte. Uitgaande van de perspectiefvolle onderdelen kan de organisatie dan verder ingevuld worden. Soms is het aangaan van een strategische alliantie of overname een meer voor de hand liggende optie. In een deel van de gevallen is een doorstart alleen mogelijk na een faillissement. Een constructieve samenwerking met de curator is in dat geval een vereiste.
Kenmerkend voor deze projecten is de snelheid van handelen. In- en extern onderzoek moeten tegelijk worden uitgevoerd. De eventueel noodzakelijke partners of overnamekandidaten moeten snel in beeld worden gebracht en de invulling van de financiering mag niet te lang duren. Wij beschikken over een team van ervaren specialisten op gebieden variërend van marktonderzoek tot werving & selectie, die snel kunnen worden ingezet.

Expansie en snelle groei


Bij de start van een bedrijf is het nodig om een alles omvattend businessplan op te stellen. Op het moment dat een bedrijf geconfronteerd wordt met een snelle groei vergen zaken als marktvooruitzichten, een passende organisatie, huisvesting en financiering opnieuw extra aandacht.

Ondernemingen komen na een pioniersfase vaak in een meer stabiele groeifase. Hierbij hoort een ander type organisatie en soms ook een ander type management. Een ervaren buitenstaander kan in deze fase een belangrijke rol vervullen als sparring partner of door bepaalde zaken goed in kaart te brengen. Als er additionele financiering nodig is, moeten plannen terdege onderbouwd worden en moet er contact worden gelegd met de juiste partijen.

Wij hebben ervaring met het opstellen van strategische plannen, het opstellen van prognoses en de bijbehorende financieringsmodellen. Voor het vormgeven van een passende organisatie en het aantrekken van de juiste managers beschikken we over ervaren adviseurs.

Interim-management


Interim-management zorgt er voor dat uw organisatie tijdelijk op een goede manier leiding krijgt. Interim-management is maatwerk en sterk afhankelijk van de gewenste doelstelling. Gaat het om:

 • Het oplossen van (ernstige) problemen?
 • Continuïteit omdat een leidinggevende er (tijdelijk) niet is?
 • Het voorbereiden van veranderingen?
 • Tijdelijk projectmanagement?

Iedere situatie vraagt een andere aanpak. Steeds gaat het om een tijdelijke oplossing. Te lang zonder duidelijke leiding functioneren, is een risico dat organisaties niet kunnen nemen. De problemen en kosten zullen hierdoor uiteindelijk alleen maar blijven oplopen.
Wij kunnen zelf voor interim-management zorgen, of u helpen een geschikte interim-manager te vinden.

Logistieke processen


De goederenstroom en de administratieve begeleiding daarvan hebben een sterke invloed op de efficiency van de onderneming. Om beide goed te laten verlopen is grondige observatie een goede voorbereiding. Objectiviteit en een goede kennis van beschikbare systemen zijn daarbij van groot belang. Niet alleen voor de efficiency maar ook voor de veiligheid.

Wij kunnen zorgdragen voor zowel de observatie, als objectiviteit en de juiste kennis.

Management & communicatie


In de praktijk moeten managers en andere leidinggevenden hindernissen overwinnen, resultaten boeken, personeel motiveren en communiceren met verschillende mensen en groepen.

Leiding geven is in essentie een proces van kiezen en vervolgens die keuzes verdedigen. Voor veel managers is dit een eenzaam proces.
Maar het hoeft niet eenzaam te zijn aan de top. Mensen hoeven niet zelf alles op te lossen. Wij kunnen u helpen met coaching van individuen of begeleiding van groepen.
Het werk is gericht op verheldering van op te lossen knelpunten, nadenken over keuzes en de gevolgen daarvan, nadenken over het functioneren en uiteindelijk ook op het verbeteren van het functioneren. Het is een proces met een grote mate van vertrouwelijkheid.

Managers die dus staan voor ver strekkende keuzes, die nieuw zijn in een leidinggevende functie, die behoefte voelen aan steun bij het functioneren. Zij kunnen er voor kiezen niet alleen verder te gaan, maar gebruik te maken van de coaching en begeleiding die onze adviseurs deze mensen in hun werk kan bieden.

Marktontwikkeling en export


Een groeiende afzet is voor een product essentieel om op langere termijn te blijven renderen en om de concurrentie voor te kunnen blijven. Het benaderen van nieuwe gebruikersgroepen, verkoop in andere landen van de Europese markt en export kunnen voor die groeiende markt zorgen.
Wij hebben de ervaring en kennis in huis om u daarbij te begeleiden.

Productontwikkeling en assortiment aanpassingen


Uw producten of assortiment bepalen voor een groot gedeelte de continuïteit van uw bedrijf. Ontwikkelingen in techniek en veranderingen in de markt maken regelmatige aanpassing noodzakelijk. Vaak staat een nauwe betrokkenheid bij het product en bedrijf een objectief oordeel van uw producten in de weg.
Wij kunnen u bij dergelijke processen begeleiden.

Subsidie


Het aanvragen van een subsidie kost veel tijd en dus geld. Vooral als men onbekend is met de vele verschillende regelingen en instellingen. Naast een geldelijke bijdrage helpt het verkrijgen van een subsidie vaak bij het uitbreiden van uw zakelijke netwerk.

Wij hebben een subsidiedesk die op de hoogte is van de vele subsidiemogelijkheden en brengen u graag op de hoogte van de mogelijkheden.

Werving en selectie


Uw adviseur kent uw bedrijf, kent u als ondernemer en kent de afdeling waar de vacature bestaat. Hij is dan ook de aangewezen persoon om u de tijdrovende werkzaamheden bij een sollicitatieprocedure uit handen te nemen.

Coachen

De persoonlijke en bedrijfsmatige ontwikkeling van zowel uw medewerkers als uzelf is uitermate belangrijk. Daarnaast ontwikkelt ook uw omgeving zich voortdurend en wordt iedere succesvolle onderneming vroeg of laat gedwongen hierin mee te gaan. Door middel van coaching kunnen wij u helpen deze veranderingen in positieve banen te leiden. Uit onze ervaring blijkt dat individuele en op het bedrijf afgestemde coaching veel effectiever is dan af en toe een cursus volgen. Coaching levert namelijk een blijvend resultaat. Meer over coachen vindt u hier.